Wat is je vraag?

Verzending: 0
Totaal (incl. btw): € 0,00
Stel vraag over mijn winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 123rookkanaal 

1 Definities:

1. In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de termen gebruikt. Leverancier: 123rookkanaal  Cliënt: De rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie de leverancier een overeenkomst sluit tot het leveren van een of meerdere producten. Schriftelijk: Per e-mail, whatsapp of per brief

2 Algemeen:

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij
leverancier producten levert aan cliënt. Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


2. Aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend. Cliënt als ook leverancier zijn hieraan niet
gebonden, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.


3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en cliënt zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.


4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze bepalingen.


5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.

3 Overeenkomst:

1. Een bindende overeenkomst ontstaat slechts nadat cliënt schriftelijk (of door gebruik van de knop
‘Plaats bestelling’ op de website) aan leverancier opdracht geeft tot levering van eerder geoffreerde
producten en opdracht is aanvaard en schriftelijk is bevestigd door leverancier. Leverancier kan
zonder opgaaf van redenen een opdracht weigeren.


2. De administratie van leverancier geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan
leverancier verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door leverancier verrichte
leveringen. Ook elektronische communicatie dient daarbij als schriftelijk bewijs.


3. Indien de cliënt een overeenkomst wijzigt, geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is leverancier
gerechtigd administratie- en overslagkosten in rekening te brengen met een maximum van 20% van
de factuurwaarde van de gewijzigde of geannuleerde overeenkomst of het geannuleerde of gewijzigde
deel daarvan.


4 Levering:

1. Levering van producten vindt plaats nadat cliënt de koopsom van de overeenkomst heeft voldaan
en de betaling door leverancier of diens tussenpersoon is ontvangen.
2. De te verwachten leveringstermijnen zijn onverbindend aangegeven op de website.
3 De aanbieder zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen met de consument overeenkomen.
4 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, moet de 
aanbieder de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de 
overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk,
maar binnen maximaal 10 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald.
5. Wanneer de overeengekomen levertijd overschreden wordt, zal leverancier de
cliënt hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Overschrijding van de levertijd kan door cliënt nimmer
worden opgevat als een fatale termijn. Leverancier dient een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5 Bezorging:

1. Het risico van transport van het door de cliënt bestelde product is voor leverancier. Op het moment
van aflevering van het product, of het moment dat als aflevering beschouwd kan worden, gaat het
risico van het product over op de cliënt.


2. Pakketlevering wordt uitgevoerd tussen 6:00 uur en 22:00 uur waarvan de client alvorens een tijdsindicatie krijgt. Client dient een leveringsadres op te geven waar 
aflevering kan geschieden binnen deze uren. Indien er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst
te nemen zal de transporteur bericht achterlaten; en vervolgens binnen enkele dagen nog een tweede maal
pogen te leveren. Indien wederom niemand de levering in ontvangst kan nemen dient de client zelf de goederen 
af te halen volgens de procedure van de transporteur

3. Tussen leverancier en cliënt kan overeengekomen worden dat ook wordt afgeleverd als cliënt of zijn vertegenwoordiger niet op het afleveradres aanwezig is. Ook in dit geval is
nadrukkelijk lid 1 van dit artikel van toepassing.

4. Er kan op het afleveradres van cliënt worden gelost tot aan de plaats waar de vrachtwagen mag en
kan komen. De bepaling van deze plaats is ter beoordeling van de vervoerder. Afhankelijk van de
afstand tussen de losplaats en de gewenste losplaats maar ook de conditie van de verharding kunnen
de geleverde producten in een enkel geval door middel van een pallet trolley tot op de gewenste
losplaats worden gebracht. De bepaling van de uiteindelijke losplaats met pallet trolley is ter
beoordeling van de vervoerder.
5 . Indien de omstandigheden op het aflever adres daadwerkelijke levering niet mogelijk maken of cliënt
de levering niet accepteert zijn de kosten voor het transport voor rekening van de cliënt.

6 Garantie:

1. De door leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik in Europa zijn bestemd. 


2. Garantie wordt gegeven zoals die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij
in de overeenkomst anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor
vervanging, inclusief administratie- en transportkosten, aan de cliënt in rekening gebracht worden.


3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan .
Onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de cliënt of indien deze werden ver- of bewerkt op een
andere dan de voorgeschreven wijze.


4. De cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst. Eventuele gebreken dienen binnen
24 uur na ontdekking/ ontvangst schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat
te reageren. De cliënt dient leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Zo zal
cliënt desgewenst fotomateriaal beschikbaar moeten stellen waaruit gebreken onomstotelijk blijken.


5. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
leverancier het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel,
indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de cliënt, ter keuze van leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de cliënt voldoen. In geval van vervanging is de cliënt
gehouden om het vervangen product aan leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan
leverancier te verschaffen, tenzij leverancier anders aangeeft.

6. Garantie op onze producten vervalt wanneer er gestookt wordt met fossiele brandstoffen (turf, aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool)

7 Ruilen en retour:

1a. Cliënt kan middels het retourformulier, welke te vinden is op onze website (een deel van) de geleverde producten binnen 14
dagen op eigen kosten retourneren. Dit geldt voor artikelen die aangeschaft zijn via onze webwinkel www.123rookkanaal.nl. Cliënt dient het transport zelf te regelen. Echter, indien de klant de bestelde producten bij 123rookkanaal afhaalt vervalt het retourrecht. 

1b. Producten die afgehaald zijn bij ons filiaal in Coevorden kunnen uiterlijk binnen 7 dagen geretourneerd worden. Bij hoge uitzondering kan deze termijn verlengd worden en kan de klant een retourvoorstel tegemoet zien in de vorm van een percentage van het destijds betaalde bedrag. Dit voorstel wordt alleen gemaakt indien het om onbeschadigde goederen gaat. 

2. Geretourneerde producten dienen onbeschadigd te zijn en opgenomen in de originele ongeopende
verpakking. Leverancier heeft het recht geretourneerde producten te weigeren indien dit niet het geval
is.


3. Producten die speciaal voor cliënt zijn besteld of gemaakt kunnen niet geretourneerd worden.
Hieronder valt ook Flexibele RVS rookkanaal omdat dit op maat voor cliënt wordt gemaakt.

4. Indien cliënt (een deel van) de geleverde producten wil ruilen dan dient hij deze producten te
retourneren op de wijze zoals beschreven onder lid 1 t/m lid 4 van dit artikel. Hierbij is uitdrukkelijk ook
lid 3 van toepassing. Cliënt kan vervolgens bij leverancier een nieuwe opdracht plaatsen voor de
nieuwe producten.

8 Koopsom en betaling:

1. De totale koopsom bestaat uit het totaalbedrag van de volgens de overeenkomst te leveren
producten vermeerderd met eventueel andere verschuldigde bedragen zoals betalings- en transportkosten,

verzendkosten en omzetbelasting.

2. Voor zover de koopsom niet vooruit is betaald, dient door cliënt te worden betaald volgens de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling dient cliënt bij levering te betalen. 
Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

3. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na
aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit
handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is
tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4. Leverancier heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.

9 Aansprakelijkheid leverancier:

1. Leverancier is niet  aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de wijze
waarop producten zijn geïnstalleerd door cliënt, of door een derde waaraan door cliënt opdracht tot
installatie is gegeven.

2. De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst
overeengekomen factuurbedrag of in ieder geval beperkt tot vergoeding van maximaal de uitkering
van de verzekering van leverancier in voorkomend geval.

3. Leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst
te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan leverancier toegerekend kunnen worden; redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie om wat voor reden dan ook is
uitgesloten.

5. Aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien cliënt leverancier onverwijld maar in ieder geval
binnen 14 dagen na het ontdekken van tekortkoming schriftelijk in gebreke stelt.

6. Aan adviezen, gegeven door 123rookkanaal kunnen geen rechten ontleend worden. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier.

7. Installeer rookkanalen altijd volgens de regels van het bouwbesluit

10 Overmacht:

1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn
verbintenis had moeten nakomen.

3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

4. Indien leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is leverancier gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11 Toepasselijk recht:

1. Bij alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12 Acties m.b.t. gratis verzenden

Niet al onze producten kunnen verstuurd worden. Wij verzenden onze producten via DHL en PostNL als pakket. Niet alle artikelen voldoen aan de voorwaarden om deze als pakket te versturen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vloerplaten in de grotere maten. Ook glazen vloerplaten worden niet verstuurd met PostNL en DHL. Wanneer we de producten niet versturen geeft de webshop alleen de keus voor afhalen. U bent natuurlijk vrij om een transporteur of koerier in te schakelen om deze producten bij ons af te halen