Verzending: 0
Totaal (incl. btw): € 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 123Rookkanaal 

1 Definities:

1.In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de termen gebruikt:

Leverancier: 123Rookkanaal;

Klant: Consument (particulier) of zakelijke klant. De rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie de leverancier een overeenkomst sluit tot het leveren van een of meerdere producten;

Consument: De natuurlijke persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer (particulier);
Zakelijke klant: Een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, of de juridische rechtspersoon vertegenwoordigd door een gevolmachtigd persoon en een overeenkomst op afstand aangaat met ondernemer.

Schriftelijk: Per e-mail, whatsapp of per brief;

Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de klant
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Fabrikant: Een fabrikant is een natuurlijke of rechtspersoon die een product maakt (of laat ontwerpen en maken) en dat vervolgens onder zijn eigen naam of een handelsmerk op de markt brengt;
Dropshipping: Een fulfillmentmethode voor webshops waarbij de (online) winkel de aangeboden producten niet zelf op voorraad heeft. Zodra een product wordt verkocht,
wordt het artikel bij een (buitenlandse) leverancier ingekocht en rechtstreeks naar de klant verzonden;
Normaal gebruik: De klant mag verwachten dat het product ("zaak") die hij heeft gekocht de eigenschappen bezit die nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoeft te betwijfelen. Hieruit vloeit voort dat een product wordt gebruikt zoals het bedoeld is, zoals het op het etiket beschreven staat en zoals in de handleiding omschreven staat; 
Zaak: Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. 


2 Algemeen:

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij
leverancier producten levert aan klant. Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


2. Aanbiedingen en offertes van leverancier zijn vrijblijvend. Klant als ook leverancier zijn hieraan niet
gebonden, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.


3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en klant zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.


4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze bepalingen.


5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.


6. Indien leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te
verlangen.


3 Overeenkomst:

1. Een bindende overeenkomst ontstaat slechts nadat klant schriftelijk (of door gebruik van de knop
‘Plaats bestelling’ op de website) aan leverancier opdracht geeft tot levering van eerder geoffreerde
producten en opdracht is aanvaard en schriftelijk is bevestigd door leverancier. Leverancier kan
zonder opgaaf van redenen een opdracht weigeren.


2. De administratie van leverancier geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan
leverancier verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door leverancier verrichte
leveringen. Ook elektronische communicatie dient daarbij als schriftelijk bewijs.


3. Indien de klant een overeenkomst wijzigt, geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is leverancier
gerechtigd administratie- en overslagkosten in rekening te brengen met een maximum van 20% van
de factuurwaarde van de gewijzigde of geannuleerde overeenkomst of het geannuleerde of gewijzigde
deel daarvan.


4 Aanbetaling:

1. De leverancier kan een aanbetaling aan de klant vragen bij de aankoop van een hout- of elektrische kachel met een (langere) levertijd.

Indien de leverancier en de klant een aanbetaling zijn overeenkomen, dan bedraagt deze ten hoogste 10% van het aankoopbedrag

zoals aangegeven door de leverancier middels een prijsofferte. 


2. De aanbetaling dient door de klant binnen 14 werkdagen te zijn voldaan middels een door de leverancier opgestelde factuur.

Als de klant de aanbetaling niet binnen de gestelde 14 werkdagen heeft voldaan, kan de leverancier zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst ontbinden. 


3. De leverancier en de klant spreken een levertermijn (in werkdagen, weken en/of maanden) af met een uitlooptijd van ten hoogste 15%.

Indien de klant de overeenkomst binnen deze periode wijzigt, geheel of gedeeltelijk annuleert, dan vervalt het recht van de klant op terugbetaling van de aanbetaling.


4. Indien de klant de overkomst zonder opgaaf van redenen wijzigt, geheel of gedeeltelijk annuleert, dan vervalt het recht van de klant op terugbetaling van de aanbetaling.


5. In geval van een tussentijdse prijswijziging, zal de leverancier dit met de klant bespreken. De leverancier zal de klant een redelijk voorstel doen. 

Zowel de leverancier als de klant behouden in het geval van een tussentijdse prijsstijging, het recht de overeenkomst in overleg te ontbinden. Hier zijn redelijkheid en de gemaakte afspraken bijvoorbeeld over levertijd en aanbetaling, leidend.


5 Levering:

1. Levering van producten vindt plaats nadat klant de koopsom van de overeenkomst heeft voldaan
en de betaling door leverancier of diens tussenpersoon is ontvangen.

2. De te verwachten leveringstermijnen zijn onverbindend aangegeven op de website.

3 De aanbieder zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen met de consument overeenkomen.

4 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, moet de 
aanbieder de consument daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de 
overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk,
maar binnen maximaal 10 dagen na de kennisgeving aan de consument terugbetaald.

5. Wanneer de overeengekomen levertijd overschreden wordt, zal leverancier de
klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Overschrijding van de levertijd kan door klant nimmer
worden opgevat als een fatale termijn. Leverancier dient een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.


6. Houtkachels met levertijden langer dan 3 week worden speciaal door de fabriek voor de klant geproduceerd.


6 Bezorging:

1. Het risico van transport van het door de klant bestelde product is voor leverancier. Op het moment
van aflevering van het product, of het moment dat als aflevering beschouwd kan worden, gaat het
risico van het product over op de klant.


2. Pakketlevering wordt uitgevoerd tussen 6:00 uur en 22:00 uur waarvan de klant alvorens een tijdsindicatie krijgt. 

Klant dient een leveringsadres op te geven waar aflevering kan geschieden binnen deze uren. Indien er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst
te nemen zal de transporteur bericht achterlaten; en vervolgens binnen enkele dagen nog een tweede maal
pogen te leveren. Indien wederom niemand de levering in ontvangst kan nemen dient de klant zelf de goederen 
af te halen volgens de procedure van de transporteur.


pakket3. Tussen leverancier en klant kan overeengekomen worden dat ook wordt afgeleverd als klant of zijn vertegenwoordiger niet op het afleveradres aanwezig is.

Ook in dit geval is nadrukkelijk lid 1 van dit artikel van toepassing.


4. Er kan op het afleveradres van klant worden gelost tot aan de plaats waar de vrachtwagen mag en kan komen.

De bepaling van deze plaats is ter beoordeling van de vervoerder. Afhankelijk van de
afstand tussen de losplaats en de gewenste losplaats maar ook de conditie van de verharding kunnen
de geleverde producten in een enkel geval door middel van een pallet trolley tot op de gewenste
losplaats worden gebracht. De bepaling van de uiteindelijke losplaats met pallet trolley is ter
beoordeling van de vervoerder.

5 . Indien de omstandigheden op het aflever adres daadwerkelijke levering niet mogelijk maken of klant
de levering niet accepteert zijn de kosten voor het transport voor rekening van de klant.

7 Garantie:

1. De door leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
gebruik in Europa zijn bestemd. 


2. Garantie wordt gegeven zoals die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij
in de overeenkomst anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor
vervanging, inclusief administratie- en transportkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.


3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan .
Onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant of indien deze werden ver- of bewerkt op een
andere dan de voorgeschreven wijze.


4. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst. Eventuele gebreken dienen binnen
24 uur na ontdekking/ ontvangst schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat leverancier in staat is adequaat
te reageren. De klant dient leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Zo zal
klant desgewenst fotomateriaal beschikbaar moeten stellen waaruit gebreken onomstotelijk blijken.


5. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
leverancier het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel,
indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek
door de klant, ter keuze van leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant
gehouden om het vervangen product aan leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan
leverancier te verschaffen, tenzij leverancier anders aangeeft.

6. Garantie op onze producten vervalt wanneer er gestookt wordt met fossiele brandstoffen

(turf, aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool).


7. Garantie op de warmtepompboiler vervalt indien deze niet wordt geïnstalleerd volgens de richtlijnen/handleiding zoals aangegeven door de fabrikant. 


8. Gebruikssporen door normaal gebruik zijn uitgesloten van garantie.

9. Onderdelen die rechtstreeks in contact komen met vuur, zijn uitgesloten van garantie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan glas en vermiculietplaten.

10. Bij houtkachels geldt naast de wettelijke garantie tevens een fabrieksgarantie. De termijn van de fabrieksgarantie hangt af van de eigenschappen van het product.


8 Ruilen en retour:

1a. Klant kan middels het retourformulier, welke te vinden is op onze website (een deel van) de geleverde producten binnen

14 dagen op eigen kosten retourneren. Dit geldt voor artikelen die aangeschaft zijn via onze webwinkel www.123rookkanaal.nl.

Klant dient het transport zelf te regelen.  Echter, indien de klant de bestelde producten bij 123rookkanaal afhaalt vervalt het retourrecht. 


1b. Producten die afgehaald zijn bij ons filiaal in Coevorden kunnen uiterlijk binnen 7 dagen geretourneerd worden.

Bij hoge uitzondering kan deze termijn verlengd worden en kan de klant een retourvoorstel tegemoet zien in de vorm van een percentage

van het destijds betaalde bedrag. Dit voorstel wordt alleen gemaakt indien het om onbeschadigde goederen gaat. 


2. Geretourneerde producten dienen onbeschadigd te zijn en opgenomen in de originele ongeopende
verpakking. Leverancier heeft het recht geretourneerde producten te weigeren indien dit niet het geval
is.


3. Producten die speciaal voor klant zijn besteld of gemaakt (maatwerk) kunnen niet geretourneerd worden en zijn uitgezonderd

van het herroepingsrecht. Hieronder valt ook Flexibele RVS rookkanaal omdat dit op maat voor klant wordt gemaakt.


4. Indien klant (een deel van) de geleverde producten wil ruilen dan dient hij deze producten te
retourneren op de wijze zoals beschreven onder lid 1 t/m lid 4 van dit artikel. Hierbij is uitdrukkelijk ook
lid 3 van toepassing. Klant kan vervolgens bij leverancier een nieuwe opdracht plaatsen voor de
nieuwe producten.


5. Betreft het een aankoop van een zakelijke klant, dan worden de  verzendkosten bij retour niet gecrediteerd.


6. Retourneren als de retourperiode van 2 weken is verstreken, is uitsluitend in overleg mogelijk. In dat geval worden er administratiekosten van ten minste 25% van het oorspronkelijke aankoopbedrag in rekening gebracht.


9 Koopsom en betaling:

1. De totale koopsom bestaat uit het totaalbedrag van de volgens de overeenkomst te leveren
producten vermeerderd met eventueel andere verschuldigde bedragen zoals betalings- en transportkosten,

verzendkosten en omzetbelasting.


2. Voor zover de koopsom niet vooruit is betaald, dient door klant te worden betaald volgens de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling dient klant bij levering te betalen. 
Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.


3. Indien klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien klant na
aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit
handen geven, in welk geval klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is
tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


4. Leverancier heeft het recht de door klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.


10 Aansprakelijkheid leverancier:

1a. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de wijze
waarop producten zijn geïnstalleerd door klant, of door een derde waaraan door klant opdracht tot
installatie is gegeven.


1b. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van extreme weersomstandigheden (storm, wind, neerslag etc.).

Klant dient hiervoor contact met de eigen verzekeringsmaatschappij op te nemen.


2. De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst
overeengekomen factuurbedrag of in ieder geval beperkt tot vergoeding van maximaal de uitkering
van de verzekering van leverancier in voorkomend geval.


3. Leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van leverancier aan de overeenkomst
te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan leverancier toegerekend kunnen worden; redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.


4. Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie om wat voor reden dan ook is
uitgesloten.


5. Aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien klant leverancier onverwijld maar in ieder geval
binnen 14 dagen na het ontdekken van tekortkoming schriftelijk in gebreke stelt.


6. Aan adviezen, gegeven door 123rookkanaal kunnen geen rechten ontleend worden.

De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier.


7. Installeer rookkanalen altijd volgens de regels van het bouwbesluit.


8. De leverancier en fabrikant zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schadelijke verschijnselen die voorvloeien uit het niet opvolgen van de aangegeven richtlijnen/handleidingen.


11 Overmacht:

1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn
verbintenis had moeten nakomen.


3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, dan is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.


4. Indien leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is leverancier gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


12 Privacy:

Voor welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens van de klant?

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden uitsluitend gebruikt en verstrekt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt.

We verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. het leveren van onze diensten;

2. het leveren van informatie over 123Rookkanaal en haar diensten in de vorm van toekomstige nieuwsbrieven en kennisdocumenten;

3. om contact met de klant op te nemen om vragen te beantwoorden;

4. voor het versturen van facturen;

5. het verbeteren van onze website;

6. voor dropshipping.


13 Toepasselijk recht:

1. Bij alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen.


2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


14 Acties m.b.t. gratis verzenden

Niet al onze producten kunnen verstuurd worden. Wij verzenden onze producten via DHL en PostNL als pakket. Niet alle artikelen voldoen aan de voorwaarden om deze als pakket te versturen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vloerplaten in de grotere maten. Ook glazen vloerplaten worden niet verstuurd met PostNL en DHL. Wanneer we de producten niet versturen geeft de webshop alleen de keus voor afhalen. U bent natuurlijk vrij om een transporteur of koerier in te schakelen om deze producten bij ons af te halen